กิจกรรม

ต้อนรับผู้บริหาร บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

คหกรรมศาสตร์ …ให้การต้อนรับผู้บริหาร บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์นิอร ดาวเจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณาจารย์ ให้การต้อนรับคุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส คุณกฤษฎิ์ คงธนดารากร รองกรรมการผู้จัดการ คุณพรรณธรา ตั้งตระกูลจิต และคุณมาตาปีย์ อินทรหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด ในการร่วมปรึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) กับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ เพิ่มพูนประสบการณ์ในวิชาชีพ เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์