กิจกรรม

ต้อนรับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

คหกรรมศาสตร์ …ให้การต้อนรับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะให้การต้อนรับคุณณิชารีย์ จตุรพิธพร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและคณะ ในการหารือแนวทางการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และห้องปฏิบัติการทางด้านอาหาร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร