กิจกรรม

รังสรรค์บุปผา-พฤกษาสยาม สู่ความเป็นเลิศด้านคหกรรมศาสตร์

สัมมนาวิชาการเรื่อง “รังสรรค์บุปผา-พฤกษาสยาม สู่ความเป็นเลิศด้านคหกรรมศาสตร์”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยนักศึกษาปริญญาโท รุ่น 13 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “รังสรรค์บุปผา-พฤกษาสยาม สู่ความเป็นเลิศด้านคหกรรมศาสตร์” ได้รับเกียรติรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานเปิดการสัมมนา และวิทยากรคุณพิทักษ์ หังสาจะระ เจ้าของร้านดอกไม้ flower decor คุณภูไท อสิพงษ์ ผู้ออกแบบงานผ้าด้วยลวดลายดอกไม้ อาจารย์นภัทร ศรีวะรมย์ อาจารย์สอนเพสทรี่และเบเกอรี่ วิทยาลัยดุสิตธานี และคุณเอกชัย แสงกาศนีย์ หุ้นส่วนร้าน Chunky Burger มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 200 คน การจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาคหกรรมศาสตร์ร่วมสมัย ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย ผู้ช่วยอธิการบดีมทร.พระนคร อาจารย์ประจำวิชาสัมมนาคหกรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา จัดขึ้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร