กิจกรรมข่าวประกาศ

คหกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครปริญญาโท รอบ 2 

    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท รอบ 2

รับสมัครวันที่  2 มีนาคม – 15 พฤษภาคม  2563  

รายละเอียดเพิ่มเติม