กิจกรรม

โครงการคลองเตยดีดี จัดโดย เมืองไทยประกันภัย

บริษัท เมืองไทยประกันภัย ร่วมมือกับคณะคหกรรมศาสตร์ หารือในโครงการคลองเตยดีดี จัดโดย เมืองไทยประกันภัย อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.อภิรัติ โสฬศ ดร.เกศทิพย์ กรี่เงิน และอ.ศักรินทร์ หงษ์รัตนาวรกิจ ให้การต้อนรับ คุณสมถวิล รินทระ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะทำงานจากบริษัท เมืองไทยประกันภัย โดยมี คุณพัชราภรณ์ อินทรีย์ยงค์ ที่ปรึกษาโครงการคลองเตยดีดี คุณนาทลดา ทองมาก ผู้อำนวยการ ฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. เมืองไทยประกันภัย และลูกทีม ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินการนำวัสดุที่มีในชุมชนมาสร้างรายได้แบบยั่งยืนและหาอัตลักษณ์ในตัวชุมชน รวมถึงโอกาสในการขยายความร่วมมืออื่นๆเพื่อสนับสนุนในภาคประกอบการต่อไป เมื่อ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องบัวชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์