กิจกรรม

โครงการชุมนุม Anti-AIDS “เยาวชนต่อต้าน AIDS “

โครงการชุมนุม Anti-AIDS “เยาวชนต่อต้าน AIDS ” ภายใต้การดูแลของฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดกิจกรรมชุมนุม Anti-AIDS “เยาวชนต่อต้าน AIDS ” จัดอบรมเรื่อง“การป้องกันเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์”แก่สมาชิกของชุมนุมและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีหกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติ จากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากร เมื่อ 2 มีนาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นอาจารยที่ปรึกษาชุมนุม ทั้งนี้ยังเป็นตัวแทนนำเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ รวมทั้งสิ้น 16,303 บาท เมื่อ 3 มีนาคม 2563 วัดพระบาตรน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี