กิจกรรม

คหกรรมฯ…รับมอบเครื่องกดเจลล้างมือแบบเหยียบจากวัดเทวราชกุญชร

คหกรรมฯ…รับมอบเครื่องกดเจลล้างมือแบบเหยียบจากวัดเทวราชกุญชร เพื่อประโยชน์ทางสุขอนามัยในสถานศึกษา
               พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาส วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร มอบเครื่องกดเจลล้างมือแบบเหยียบ จำนวน 20 เครื่อง แก่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ด้านสุขอนามัยของนักศึกษาบุคลากร และผู้มาติดต่อราชการในคณะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Codivd-19) โดยจะนำจัดวางตามจุดสาธารณะและอาคารเรียน เตรียมพร้อมการเปิดเรียนภาคการศึกษา 1/2563 นี้
              ทั้งนี้ อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และสโมสรนักศึกษา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563