กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…จัดสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในต่างประเทศ 

คหกรรมศาสตร์…จัดสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในต่างประเทศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยงานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมกับInternational Education Exchange Thailand (ศูนย์แนะแนวการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ I.E.E Thailand) จัดสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในต่างประเทศ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการศึกษาต่อหรือสมัครงาน ภายหลังสำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 5 และ19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์