กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส

คหกรรมศาสตร์…ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส
       คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้ แก่ศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 44 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเคหบริบาล ในหัวข้อ การจัดการงานครัว โดยอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนายอัศม์เดชเดชา ปานท่าไข่ เป็นวิทยากร เมื่อ 21 สิงหาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร