กิจกรรม

ต้อนรับผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

คหกรรมศาสตร์ …ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

              อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะให้การต้อนรับ ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ศิริวัลย์ พฤฒิวิลัย หัวหน้าสาขา และคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มทร.ศรีวิชัย ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านอาหารและโภชนาการ เมื่อ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์