กิจกรรม

โชติเวช ตักบาตรสร้างบุญน้อมนำพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1

โชติเวช ตักบาตรสร้างบุญน้อมนำพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1
       งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม“โชติเวช ศุกร์กุศล ร่วมตักบาตรสร้างบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา”ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยนิมนต์พระสงฆ์จาก วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร จำนวน 9 รูป รับบิณฑบาตร เมื่อ 7 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ในการนี้อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม