กิจกรรม

กิจกรรม Potatoes USA@  Roadshow and Cooking Competitions (ระยะที่ 2)

คหกรรมศาสตร์…ร่วมกิจกรรม Potatoes USA@  Roadshow and Cooking Competitions (ระยะที่ 2)

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ให้การต้อนรับคุณไกรภพ แพ่งสภา ตัวแทนประเทศไทย Potatoes USA (Thailand) และทีมงานผู้จัดโครงการ“Potatoes USA@ 2020 Culinary School Project” โดยกิจกรรม Potatoes USA@ Roadshow and Cooking Competitions เป็นการอบรมบรรยายให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับข้อมูล Potatoes USA@ โดยคุณกตวรรณ เขียวหวาน Food Engineer Representative of Potatoes USA พร้อมทั้งจัดแข่งขันการประกอบอาหารจากมันฝรั่ง USA ในหัวข้อ “Potatoes USA Friesday Fusion Contest” เพื่อคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยในการแข่งขัน Potatoes USA Young Talent ประจำปี 2020 โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าแข่งขันจำนวน 4 ทีม กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณไกรภพ แพ่งสภา ตัวแทนประเทศไทย Potatoes USA (Thailand) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ และอาจารย์ศันสนีย์ ทิมทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เป็นคณะกรรมการตัดสินเพื่อคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป