กิจกรรม

ศึกษาดูงาน ณ สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คหกรรมศาสตร์…เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผู้บริหาร คณาจารย์เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โดยมี นางสาววลัยกร โกมลสิงห์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับในการแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการจัดการรายได้ของสำนักทรัพย์สินและรายได้ 

พร้อมดูงานการผลิตธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และร้านจำหน่ายเบเกอรี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา