กิจกรรม

โชว์ผลงานวิจัยเด่น ต้อนรับ รมต.กระทรวง อว. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ

คหกรรมศาสตร์…โชว์ผลงานวิจัยเด่น ต้อนรับ รมต.กระทรวง อว. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และพบปะนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ) และการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ในการนี้ คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งนวัตกรรมองค์ความรู้ที่ได้ไปขยายผลสู่ชุมชนสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ได้แก่การศึกษาวิจัยเรื่อง การยกระดับวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มวิสาหกิจเย็บผ้าและศิลปะประดิษฐ์จากผ้า ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานพื้นเมือง จ.เพชรบุรี เพื่อสุขภาพ การพัฒนาผ้าม่อฮ่อมจังหวัดแพร่ ด้วยงานลงทองลายไทย สำหรับเคหะสิ่งทอเชิงพาณิชย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าด้วยสิ่งทอเส้นใยและผืนผ้าจากต้นไหลตกแต่งเคลือบกันน้ำเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ และการพัฒนาจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเพื่อใช้งานสำหรับคนพิการขา