กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์..เข้าพบผู้แทนเอกอัครราชทูตซูดาน ประจำประเทศไทย “โครงการมหกรรมผ้าไหม 2563”

คหกรรมศาสตร์..เข้าพบผู้แทนเอกอัครราชทูตซูดาน ประจำประเทศไทย “โครงการมหกรรมผ้าไหม 2563”

                                   คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าพบ Mrs. Sanaa Hamad Alawad Gourafi เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซูดาน และ Mr. Ibrahim คู่สมรส เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ บ้านพักเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซูดาน เพื่อนำเสนอแบบร่าง ครั้งที่ 1 การออกแบบชุดผ้าไหม ของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซูดานและคู่สมรส พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สำหรับเป็นแนวทางการออกแบบและตัดเย็บเพื่อนำไปจัดแสดงนิทรรศไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 10 ภายใต้โครงการมหกรรมผ้าไหม 2563 จัดโดยกรมหม่อนไหม