กิจกรรม

ออกแนะแนวโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์ย้ำหลักสูตรที่เปิดสอน และการรับสมัครนักศึกษาใหม่    

คหกรรมศาสตร์…ออกแนะแนวโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์ย้ำหลักสูตรที่เปิดสอน และการรับสมัครนักศึกษาใหม่  

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เมื่อ 30 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

ในการนี้ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมคณาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัยออกแนะแนวเชิงรุก ในการสร้างความรู้และความเข้าใจในการศึกษาต่อ