กิจกรรม

โครงการมหกรรมผ้าไหม 2563 “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 10”

คหกรรมศาสตร์..เข้าพบกงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐอาร์เมเนีย นำเสนอแบบร่างการออกแบบชุดผ้าไหม โครงการมหกรรมผ้าไหม 2563 “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 10”

        อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าพบ Mr. Arto Artinian กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐอาร์เมเนียประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mrs.Sirin Artinian ภริยา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ สถานกงสุลสาธารณรัฐอาร์เมเนีย เพื่อนำเสนอแบบร่าง ครั้งที่ 1 การออกแบบชุดผ้าไหมของท่านกงสุลกิตติมศักดิ์และภริยาพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สำหรับเป็นแนวทางการออกแบบและตัดเย็บเพื่อนำไปจัดแสดงนิทรรศไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 10 ภายใต้โครงการมหกรรมผ้าไหม 2563 จัดโดยกรมหม่อนไหม