กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ …ร่วมโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ “กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ”

คหกรรมศาสตร์ …ร่วมโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ “กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ “กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ” น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ“พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”วันพ่อแห่งชาติ วันชาติไทย และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2563
ในการนี้อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร น้ำปานะ และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายราชสดุดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร