กิจกรรม

โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ระยะที่ 1 วันที่ 3

โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับ ป ตรี วันที่3


คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์มีแนวทางและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา (พ.ศ. 2562) และจัดทำหลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) ในระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 หัวข้อ “การจัดทำหลักสูตร” ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี อ่านเปรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ พีรพัชระ รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ รองศาสตราจารย์บุษรา สร้อยระย้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโทหญิง ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร และระยะที่ 2 การวิพากษ์หลักสูตร ในวันที่ 5 มกราคม 2564