กิจกรรม

โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ระยะที่ 1

โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ระยะที่ 1

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์มีแนวทางและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และจัดทำหลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 หัวข้อ “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร : การพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ รักษาการคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร และระยะที่ 2 การวิพากษ์หลักสูตร ในวันที่ 5 มกราคม 2564