กิจกรรมข่าวประกาศ

กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34

กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
  • วันที่ 30 มีนาคม 2564 (ฝึกซ้อมย่อยรวมคณะ)
ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
รายงานตัวเวลา 07.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเรือนปัญญา ***พร้อมส่งใบประเมินภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจของนายจ้าง
  • วันที่ 1 เมษายน 2564 (ฝึกซ้อมย่อยรวมมหาวิทยาลัย) รอบบ่าย
ณ อาคารมงคลอาภา ชั้น 3 ศูนย์พณิชการพระนคร
รายงานตัว ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล เวลาในการรายงานตัวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
***สำหรับบัณฑิตที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินขอให้แจ้งรายชื่อไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาภายในวันที่ 29 มกราคม 2564
  • วันที่ 2 เมษายน 2564 (ฝึกซ้อมใหญ่) รอบบ่าย
ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี
รายงานตัวเวลา 09.30 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
  • วันที่ 7 เมษายน 2564 (พิธีพระราชทานปริญญาบัตร) รอบบ่าย
ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี
รายงานตัวเวลา 09.30 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
***สำหรับบัณฑิตที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินในวันที่ 2, 7 เมษายน 2564 จะต้องดำเนินการดังนี้
  1. สามารถขอหนังสือรับรอง เพื่อแจ้งเหตุที่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจเลือกฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 http://regis.rmutp.ac.th/?cat=19
  2. แจ้งรายชื่อไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาภายในวันที่ 29 มกราคม 2564
       การแต่งกายของมหาบัณฑิตและบัณฑิตคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ แต่งการเสมือนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจริงทุกวัน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร. 02 665 3777 ต่อ 5213