กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ …จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

คหกรรมศาสตร์ …จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  ทำความสะอาดบริเวณคณะ และ บริเวณรอบ ๆ วัดเทวราชกุญ วรวิหาร เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสสร้างความสัมพันธ์และร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ในพื้นที่โดยรอบคณะฯ พร้อมทั้งรักษาความสะอาด ทำให้สภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น เมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร