กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์… ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศอดีตเจ้าอาวาส              

คหกรรมศาสตร์… ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศอดีตเจ้าอาวาส

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์อนุสรณ์ ใจทน หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาส เพื่ออุทิศให้อดีตเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร พระสงฆ์ บิดามารดา บรรพบุรุษ บุพการีชน และผู้มีอุปการคุณต่อวัด ทั้งนี้ คุณอิสรีย์ นิธิธนาสถิต คุณธนเดช ศรีณรงค์ คุณมนตรี คุณเกษร สหชัยรุ่งเรือง และคุณพรรณเพ็ญ นนทนานันท์ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ในการนี้ คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมจัดตกแต่งดอกไม้และสถานที่ และงานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาร่วมปฏิบัติงานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศอดีตเจ้าอาวาส ดังกล่าว