กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563
          นายสิวานันท์ ศรีทัน นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
         ในการนี้ อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ และให้กำลังใจแก่นักศึกษา