กิจกรรม

โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช

โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จา กพันธุกรรมพืช ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้นักศึกษามีองค์ความรู้ในการศึกษา ค้นคว้า และรวมรวบข้อมูลของพืชสมุนไพรต่าง ๆ การพัฒนาและแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถอุปโภคหรือบริโภคได้ ส่งเสริมอนุรักษ์การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้

  • กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงาน การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ“ หลักสูตรตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” หัวข้อ “การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า” ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี
  • กิจกรรมที่ 2 ฝึกปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการใช้ประโชย์จากพืชสู่งานคหกรรมศาสตร์ หัวข้อ “สลัดโรลดอกไม้”โดยอาจารย์วรลักษณ์ ป้อมน้อย และอาจารย์สุธิดา กิจจาวรเสถียร อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นวิทยากร
    “การจัดสวนถาด” โดยอาจารย์อนุสรณ์ ใจทน และอาจารย์ขจร อิศราสุชีพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร “ขนมไทย” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ และอาจารย์บุษยมาลี ถนนทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เป็นวิทยากร “เทคนิคการทำผ้ามัดย้อม” โดย ดร.สุวดี ประดับ และอาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย เป็นวิทยากร “งานปัก” คุณชัยณรงค์ พลูอ่อน และคุณเมธี โพธิ์ประดิษฐ์ เจ้าของธุรกิจส่วนตัว เป็นวิทยากร
  • กิจกรรมที่ 3 นำเสนอผลงานการบูรณาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืช สู่งานคหกรรมศาสตร์