กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์..จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รับรองโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

คหกรรมศาสตร์..จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รับรองโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดำเนินการโดยงานบริการวิชาการแก่สังคมและสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 เพื่อเป็นการทดสอบทักษะความรู้ความสามารถด้านการประกอบอาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน ในระดับประกันคุณภาพ ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ในการดำเนินการได้รับเกียรติจากคุณณัฐพงศ์ ธีรนันทพิชิต และคุณทิพาวรรณ์ เฟื่องเรือง อนุกรรมการทดสอบฝีมือแรงงาน ภาค13 กระทรวงแรงงาน ผศ.นันทวัน ชมโฉม รศ.อภิญญา มานะโรจน์ ผศ.เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์ ผศ.สุพรรณิการ์ โกสุม ผศ.ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ ภู่เสม อ.เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ อ.วรลักษณ์ ป้อมน้อย และ อ.สุธิดา กิจจาวรเสถียร คณาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นคณะกรรมการสอบภาคปฏิบัติ มีผู้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานทั้งสิ้นจำนวน 25คน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์