กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ ….จัดทำห้องละหมาดประจำศูนย์โชติเวช

คหกรรมศาสตร์ … จัดทำห้องละหมาดประจำศูนย์โชติเวช เพื่อการปฏิบัติศาสนกิจแก่นักศึกษาหรือบุคลากรที่นับถือศาสนาอิสลาม

              คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ให้ความสำคัญในการปฏิบัติศาสนกิจแก่ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ในการทำละหมาด เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ที่ต้องการปฏิบัติศาสนกิจโดยไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจยังสถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัย
              ในการนี้ อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ปรัศนีย์ ทับใบแย้ม หัวหน้างานสวัสดิการ อาจารย์เกชา ลาวงษา หัวหน้างานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาศาสนาอิสลาม ร่วมพิธีเปิดห้องละหมาดศูนย์โชติเวช เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ชั้น 4 อาคาร 6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร