กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนฝึกงาน ในภาคเรียนฤดูร้อน

คหกรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนฝึกงาน ในภาคเรียนฤดูร้อน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ร่วมกับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา จำนวน 15 คน ก่อนเข้าฝึกงานด้านอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ณ ร้านอาหาร S&P ในภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ลฎาภา มอร์เตโร ครูใหญ่ศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บรรยายและฝึกปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมงานหน่วยครัว เพื่อเข้าฝึกงาน ณ ร้านอาหาร S&P เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร