กิจกรรมข่าวประกาศ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 64 รอบรับตรง รอบที่ 2

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบรับตรง รอบที่ 2

(สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิ ปวช.-ปวส.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 เมษายน 2564

        หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี

  • สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
  • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร (TG)  (โครงการความร่วมมือทางการศึกษา ฝ่ายครัวการบินไทย)
  • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์