กิจกรรม

โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ระยะที่ 2 สาขาออ.

โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ระยะที่ 2
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อหาทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิและเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม พ.ศ. 2564
โดยในวันนี้ 25 มีนาคม 2564 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโทหญิง ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงศ์ วิสุทธิพงศ์ ดร.กิตติชัย ราชมหา นายเกษมสันต์ สัตยารักษ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมบัวชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร