กิจกรรม

โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ระยะที่ 2

โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ระยะที่ 2

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อหาทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิและเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
โดยในวันนี้ 26 มีนาคม 2564 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้รับเกียรติจาก ดร.ชวลิต นิ่มลออ รองศาสตราจารย์บุษรา สร้อยระย้า นายปรุฬห์ลภย์ พฤกษ์โสภี และนายธนวัฒน์ เรืองเทพรัชต์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ นายประชัน วงศ์อุทัยพันธ์ และนายเกษมสุข เขียวทอง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ ศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ จันทนะผะลิน รองศาสตร์ ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ และดร.ศรันยา เผือกผ่อง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี อ่านเปรื่อง เภสัชกร วีระชัย นลวชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีวิกรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์ และดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรในแต่ละสาขาร่วมรับฟังความคิดเห็น