กิจกรรม

คณะกรรมการในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2563

คหกรรมศาสตร์…ร่วมเป็นคณะกรรมการในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค “ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร”ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
โดยอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ และอาจารย์ขจร อิสราสุชีพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นคณะกรรมการการแข่งขันการทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาคหกรรทศาสตร์/การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทยและการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล เพื่อคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาเป็นตัวแทน ในการแข่งขันระดับประเทศต่อไป