กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ โรค”Covid -19″ ตามมาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค “Covid-19” ระลอกใหม่

คหกรรมศาสตร์…ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ โรค”Covid -19″ ตามมาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค “Covid-19” ระลอกใหม่

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ โรค “Covid-19” พร้อมทั้งล้างทำความสะอาดบริเวณโดยรอบคณะ ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อาทิ ห้องสำนักงาน ห้องเรียน ห้องประชุม บริเวณโดยรอบ รวมทั้งฉีดพ่นฆ่าเชื้อรถยนต์ราชการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตามมาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค “Covid-19” ระลอกใหม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564