กิจกรรม

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เมื่อ 30 มีนาคม 2564 ณ ชุมชนแม่อ้อยถิ่น ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการสร้างอาชีพในชุมชน สามารถนำไปพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ให้ชุมชน ประกอบด้วย 9 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรขนมสับปะรด ซอสหมี่กรอบและหมี่กรอบ โดยผศ.เชาวลิต อุปฐาก อาจารย์เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หลักสูตรกล้วยเบรคแตก เปลือกกล้วยหยี และกล้วยทอดปรุงรส โดยผศ.ดร.ธนภพ โสตรโยม และอาจารย์ดวงรัตน์ แซ่ตั้ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรน้ำพริกมะขาม มะขามแก้วปรุงรส และมะขามจี๊ดจ๊าด โดยรศ.อภิญญา มานะโรจน์ อาจารย์วรธร ป้อมเย็น อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ