กิจกรรม

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์

คหกรรมศาสตร์…จัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 40 คน แบ่งกิจกรรมออกเป็นการรดน้ำขอพรและถ่ายทอดผลงานศิลปประดิษฐ์ ได้แก่ การพับดอกกุหลาบด้วยผ้าเช็ดหน้า โดยมีอาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ เป็นวิทยากร และการทำเทียนอบ โดยอาจารย์กิตติ ยอดอ่อน เป็นวิทยากร
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนัก ส่งเสริม และอนุรักษ์สืบสานขนธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร