กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…วิพากษ์หลักสูตรปริญญาโท (คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

คหกรรมศาสตร์…วิพากษ์หลักสูตรปริญญาโท (คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
             คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพื่อให้เกิดแนวทางและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการจัดทำหลักสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2565) ระดับปริญญาโท ทุกกลุ่มวิชา
ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ เจริญชัย (ที่ปรึกษาหลักสูตร) รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ พีระพัชระ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ หนักแน่น ร่วมให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
             ในการนี้ คณาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมรับฟังการวิพากษ์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร