กิจกรรม

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์…รับทุนการศึกษามูลนิธิวัดปากน้ำ ประจำปี 2564

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์…รับทุนการศึกษามูลนิธิวัดปากน้ำ ประจำปี 2564
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร รับทุนการศึกษามูลนิธิวัดปากน้ำ ประจำปี 2564 ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
โดยมอบให้นางสาวฐิติรัชต์ น้วม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และนายอภิสิทธิ์ นุ่มวงษ์โต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร เมื่อ 25 พฤษภาคม 2564 ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ที่มา. งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา