กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

ประดิษฐ์ชิ้นงานจากใบตอง ตามล่าท้าฝันในรายการ“SUPER 100 อัจฉริยะเกินร้อย”

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์…ประดิษฐ์ชิ้นงานจากใบตอง ตามล่าท้าฝันในรายการ“SUPER 100 อัจฉริยะเกินร้อย”
                 นายเฉลิม หมัดร่วม พร้อมด้วยเพื่อนร่วมชั้นเรียนปีที่ 3 สาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ นาย กฤษดาธัญ มหาวัน นายทัตพงศ์ สารมหาชัย นายจีระ สาริวงค์ นายสิวานันท์ ศรีทัน และนายจิรายุทธ จันย่อยศ บันทึกเทปรายการSuper 100 อัจฉริยะเกินร้อย หัวข้อ “วิจิตรใบตอง วรรณคดีไทย” เพื่อใช้ความรู้ความสามารถในงานคหกรรมศาสตร์ ด้านศิลปะการพับใบตอง ทำตามฝันของนายเฉลิม ด้วยการนำทักษะฝีมือของตนลงท้าทายตามกติกาเพื่อนำรางวัลไปใช้ในการดูแลแม่ที่เจ็บไข้ในขณะนี้
              โดยมีอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ ดร.สุชีรา ผ่องใส และอาจารย์ขจร อิศราสุชีพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ผู้ควบคุม