กิจกรรมข่าวประกาศ

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทประจำปี 64 (เพิ่มเติม)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
📣📣📣เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
👉 ปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
👉 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2564
🌐สมัครผ่านทาง http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
🌐เว็บไซต์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ http://mhe.hec.rmutp.ac.th/
☎️สอบถามเพิ่มเติม 02 665 3888 ต่อ 5235-6 หรือ 8262-4
📱085-346-4522 ,081-685-1863