กิจกรรมข่าวประกาศ

ห้องสมุดศูนย์โชติเวช ปิดบริการ เป็นกรณีพิเศษ

📣📣 ห้องสมุดศูนย์โชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
✍️เปิดบริการ เป็นกรณีพิเศษตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 เปิดบริการทุกวันพุธของสัปดาห
📍 ขั้นตอนการใช้บริการห้องสมุด
1.แจ้งการเข้าพื้นที่ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ควบคุมงานที่มอบหมาย ล่วงหน้า 1วัน
2. อาจารย์แจ้งขออนุญาตเข้าพื้นที่ของนักศึกษาตรงต่อคณบดี
3. กรอกระบบการเข้าพื้นที่ทาง https://rmutp.ac.th/covid/#!/ctw