กิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)วันที 1

คหกรรมศาสตร์…รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ 7-9 และ 14-15 มิถุนายน 2564 เพื่อนำผลจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับหลักสูตร ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับคณะ ต่อไป
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รับการตรวจประเมิน ในรูปแบบออนไลน์ จาก ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง ประธานกรรมการ ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข และผศ.ศันสนีย์ ทิมทอง กรรมการและเลขานุการ