กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาเอก ปริญญาโท ปีการศึกษา 2564

คหกรรมศาสตร์…จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาเอก ปริญญาโท ปีการศึกษา 2564
                        คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 แก่นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 2 จำนวน 9 คน และ ระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 15 จำนวน 18 คน เพื่อให้ทราบรายละเอียดการจัดการเรียนการสอน พบอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และรุ่นพี่ในหลักสูตร
                        ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์ เจริญชัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับและให้ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว
                       โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี รูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564