กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันโรค Covid-19

คหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันโรค Covid-19

  😷😷 บุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับวัคซีนโควิด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคในร่างกาย ควบคู่กับการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด ตามมาตรการแนวทางการป้องกันโรค Covid- 19 เพื่อลดความรุนแรงและการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดในขณะนี้ ภายใต้การจัดสรรวัคซีนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับบุคลากรภาคการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองบริหารงานบุคคล ประสานทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในการเป็นหน่วยฉีดวัคซีน วันที่ 14-15 มิถุนายน 2564 ณ อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร