กิจกรรม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) วันที่ 3

  คหกรรมศาสตร์…รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร

                 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ 7-9 และ 14-15 มิถุนายน 2564 เพื่อนำผลจากการตรวจประเมินไปพัฒนาการเรียนการสอน และเพื่อรับการตรวจในระดับคณะ ต่อไป
โดยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมิน รูปแบบออนไลน์ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
(-) หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี รับการตรวจประเมินจาก รศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ฉันทนา ปาปัดถา และ อาจารย์นฤศร มังกรศิลา เป็นกรรมการและเลขานุการ
(-)หลักสูตรต่อเนื่อง รับการตรวจประเมินจาก รศ.ดร.อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม และผศ.ศันสนีย์ ทิมทอง เป็นกรรมการและเลขานุการ