กิจกรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร

คหกรรมศาสตร์…ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร
อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์อนุสรณ์ ใจทน หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี ในโอกาสรับพระบัญชาเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ครบ ๒๐ ปี (๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔)
ทั้งนี้งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ดำเนินการจัดตกแต่งดอกไม้และสถานที่ ในงานพิธี ณ ธรรมศาลา วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔