กิจกรรม

รับการตรวจประเมิน เพื่อขอรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)

คหกรรมศาสตร์…รับการตรวจประเมิน เพื่อขอรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)

           คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับการตรวจประเมิน เพื่อขอรับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) จำนวน 2 สาขาวิชาชีพ 4 อาชีพย่อย ได้แก่
  1. สาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร ประกอบด้วย 2 อาชีพ ได้แก่ ผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพชั้นที่ 1,2,3 และผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี คุณวุฒิวิชาชีพชั้นที่ 1,2
  2. สาขาธุรกิจจัดดอกไม้ ประกอบด้วย 2 อาชีพ ได้แก่ ช่างจัดดอกไม้แบบสากล และช่างจัดดอกไม้แบบไทย คุณวุฒิวิชาชีพชั้นที่ 1,2,3


โดยมี นางสาวจตุรพร ศรีจันทรากูล หัวหน้าการตรวจประเมิน นายกฤษฎา ผาทอง หัวหน้ากลุ่มงานสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการภายนอก เป็นผู้ตรวจแผนการดำเนินงาน กระบวนการประเมินสมรรถนะแบบปกติและแบบเทียบโอนประสบการณ์ ความพร้อมด้านเจ้าหน้าที่ทดสอบประจำคุณวุฒิ ความพร้อมด้านสถานที่และความปลอดภัยของคณะ
โดย อ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้างานและนักวิชาการงานบริการวิชาการ และอาจารย์ผู้ดูแลห้องประเมินสมรรถนะ เข้ารับการตรวจประเมินรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564
เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองจากผู้บริหารและคณะอนุกรรมการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพต่อไป