กิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2563

คหกรรมศาสตร์…รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2563

                   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 5 องค์ประกอบ และ 13 ตัวบ่งชี้ มีผลคะแนนรวมทุกองค์ประกอบรวม 4.45 คะแนน โดยผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ารับการตรวจประเมิน
                  ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ดำเนิน ไชยเเสน ประธานกรรมการการตรวจประเมิน ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น และผศ.ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม เป็นกรรมการและเลขานุการ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ระดับคณะ) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564