กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…ถวายเทียนพรรษา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

คหกรรมศาสตร์…ถวายเทียนพรรษา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ถวายเทียนพรรษาประจำปี พ.ศ.2564 เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย จัดโดยงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมและการป้องกันอย่างเคร่งครัด