กิจกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12