กิจกรรม

สาขาคหกรรมศาสตร์…รับมอบเล่มผลงานวิจัย เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ

สาขาคหกรรมศาสตร์…รับมอบเล่มผลงานวิจัย เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ

                    ผศ.ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล ผู้ช่วยคณบดี และผศ.ดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตร หัวหน้าสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับมอบเล่มรายงานวิจัย เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาโลงศพกระดาษลูกฟูกรีไซเคิลเพื่อทดแทนโลงศพไม้” จาก ผศ.ดร.ธนพรรณ บุณยรัตนกลิน อาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ ซึ่งผลงานวิจัยได้รับงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยจากกระทรวงวัฒนธรรม
                   โดย ผศ.ดร.ธนพรรณ บุณยรัตนกลิน อาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้นำเสนอผลงานดังกล่าว ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 11 “ชีวิตวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมทางวัฒนธรรม”รูปแบบออนไลน์ จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564